ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma 09:00–18:00

Amaç

Bu politika, kişisel verilerin korunması, özel nitelikli verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasıyla ilgili yönergeleri ve süreçleri belirlemeyi amaçlar. Bu politika, tüm çalışanların ve iş ortaklarının özel nitelikli verileri koruma ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işleme konusundaki sorumluluklarını netleştirir.

Kapsam

Bu politika, şirketimizde işlenen özel nitelikli verilerin tümünü kapsar. Özel nitelikli veriler, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini veya felsefi inançları, sendika üyeliği, genetik ve biyometrik verileri, sağlık bilgileri veya cinsel yönelimi gibi kişisel hayatıyla ilgili hassas bilgileri içerir.

İlkeler

Yasal Uygunluk: Özel nitelikli veriler, yürürlükteki veri koruma yasalarına ve düzenlemelere uygun bir şekilde işlenir ve saklanır.

Veri Minimizasyonu: Özel nitelikli veriler, iş gereksinimleri doğrultusunda ve sadece belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için toplanır ve saklanır.

Güvenlik: Özel nitelikli veriler, uygun güvenlik önlemleri alınarak korunur ve yetkisiz erişimden korunur.

Saklama Süresi: Özel nitelikli veriler, yasal gereksinimlere uygun olarak sınırlı bir süre boyunca saklanır ve gerektiğinde imha edilir.

İmha Prosedürleri: Özel nitelikli veriler, işlenmelerine veya saklanmalarına artık bir gereksinim olmadığında güvenli bir şekilde imha edilir.

Saklama Süreleri

Özel nitelikli verilerin saklama süreleri, ilgili yasal düzenlemelere ve iş gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. Özel nitelikli veriler, saklama amacının sona erdiği veya yasal bir gereklilik tamamlandığında hemen imha edilir.

İmha Prosedürleri

Özel nitelikli verilerin imha edilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Özel nitelikli verilere erişim yetkisi sadece yetkilendirilmiş personel tarafından verilir.

İmha edilecek veriler, güvenli bir şekilde depolandıktan sonra imha sürecine başlanır.

İmha işlemi, verilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayacak yöntemler kullanılarak yapılır.

İmha işlemi tamamlandığında, imha edilen verilerin bir kaydı tutulur.

Eğitim ve Farkındalık

Bu politika, düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Uygulama ve İzleme

Bu politika, herkes tarafından uygulanır ve izlenir. Herhangi bir ihlal durumunda, gerekli düzeltici önlemler alınır ve yasal gereksinimlere uyulması sağlanır.

Sonuç

Bu özel nitelikli veri saklama ve imha politikası, şirketimizin özel nitelikli verilere saygı duyma ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde işleme taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu politikanın gerekliliklerine uymak, her çalışanın ve iş ortağının sorumluluğundadır.